Tulevasta vanhuspalvelulaista

Perjantai 30.3.2012 klo 11:26 - maria


Ikääntyneiden hoidon ja hoivan puutteet ovat puhuttaneet jo pitkään. Huoltaan ikäihmisten palveluiden nykytilasta ovat ilmaisseet laajasti heidän parissaan työtään tekevät ammattilaiset, itse palveluiden piirissä olevat ihmiset ja heidän omaisensa, sekä iäkkäiden oikeuksien puolesta toimivat järjestöt.

 

Suomi on elänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden murroksessa jo pitkään.  Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana yksityiset toimijat ovat vallanneet alaa ja kaventaneet osaltaan julkisesti tuotettujen palveluiden määrää. Vaikka tarjonta on monipuolistunut, haasteeksi on toisaalta noussut järjestelmän eriarvoistuminen. Palvelun tarvitsijan asuinpaikka ja jopa lompakon paksuus ovat alkaneet määritellä saatavia palveluita. Tästä kehityskulusta Suomelle on huomauttanut myös OECD.

Oma haasteensa on ollut myös siinä, että kunnissa palveluita kilpailutettaessa raha on mennyt liian usein laadun ja vaikuttavuuden edelle. Myös kuntien omana tuotantona järjestettyihin palveluihin on jäänyt kehittämisen tarvetta. Palveluiden painopistettä on päästetty siirtymään ns. tulipalojen sammuttamiseen terveyden edistämisen ja ylläpidon sijaan. Liian monesti ennaltaehkäisyyn ja oikea-aikaiseen hoitoon ei ole panostettu juhlapuheista huolimatta. Tämä on osaltaan johtanut myös ikääntyneiden kasvavaan laitoshoidon tarpeeseen.

 

Tietoa siitä, miten ennaltaehkäisyllä, varhaisella puuttumisella ja kuntoutuksella pystytään estämään ennenaikainen toimintakyvyn heikkeneminen, löytyy niin suomalaisesta kuin kansainvälisestäkin tutkimuksesta. Jokaisella iäkkäällä pitäisikin olla oikeus toimiviin ja oikea-aikaisiin palveluihin. Tämä on paitsi ihmisoikeuskysymys myös taloudellisesti järkevää.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on tehty arvioita ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon menojen kehityksestä vuoteen 2060 saakka. Nykyisellään ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon kustannukset ovat noin reilu prosentti bruttokansantuotteesta. Mikäli Suomi ei ala panostaa toimintakyvyn ylläpitoon ja näin vähennä raskaimman hoidon tarvetta, ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon menojen bkt-osuus nousee lähelle 3,9 prosenttia vuoteen 2060 mennessä. Ikääntyneiden hoidossa ja hoivassa on siis saatava aikaiseksi painopisteen muutos myös talouden kestävyyden näkökulmasta.

 

Vuonna 2013 voimaan astuva vanhuspalvelulaki on kauan odotettu uudistus ja sille on asetettu syystäkin korkeat toiveet. Lain ensimmäinen luonnos kiersi kunnat ja asiantuntijatahot viime keväänä palautelausuntoja keräten. Lausuntokierroksen jälkeen kävi selväksi, että lakiluonnos vaatii vielä lisätyöstämistä. Nimesin viime syksynä lain jatkotyötä varten työryhmän, joka luovuttaa ehdotuksensa uudeksi laiksi huhtikuun puolessa välissä. Viime keväänä järjestetyn lausuntokierroksen palaute on otettu ansiokkaasti lain jatkotyöstämisessä huomioon. Suomeen on tulossa laaja hyvinvointia edesauttava tulevaisuuteen näkevä ikälaki. Työryhmä on tehnyt erinomaista ja uraauurtavaa työtä.

 

Tulevan vanhuspalvelulain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista. Se vahvistaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palveluidensa kehittämiseen. Lailla turvataan, että ikääntynyt henkilö saa heikentyneen toimintakykynsä edellyttämiä laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti sekä ohjausta ja tukea muiden tarjolla olevien palveluiden käyttöön. Laki vahvistaa myös ikääntyneen henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöön.

 

Iäkkäiden ihmisten eliniän kasvu on upea asia, mutta myös selkeä yhteiskuntamme suunnan muutoksen ja kehittämisen paikka. Jos haluamme rakentaa hyvinvointia vauvasta vaariin, vaatii se erityistä herkkyyttä tunnistaa hyvinvoinnin juuret. Tähän tarvitaan enemmän kuin vain sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden kehittämistä.  Yhteisöt kehittyvät vain yhteisellä tekemisellä. Erilaiset keinotekoiset raja-aidat sietävät roviolle. Yhteiskunnan jakaminen lasten, nuorten, aikuisten, erityisryhmien ja vanhusten siiloihin on auttamattoman takapajuista. Niin ikään eri hallinnonalojen on ruvettava näkemään kokonaisuuksien kautta.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ohella ikääntyvien näkökulmasta merkittäviä ratkaisuja tehdään asumis-, kulttuuri-, liikenne- ja sivistyspalveluiden sekä yhdyskuntasuunnittelun alueella. Järjestösektorilla ja elinkeinoelämän ratkaisuilla on myös erityisen tärkeä osa kokonaisuuden toimivuudessa, kuten myös sillä miten itse kukin meistä asenteellisesti suhtautuu iäkkäisiin kanssaihmisiimme. Yhteiskunta on meidän kaikkien yhteinen asia.

Avainsanat: vanhuspalvelulaki, ikääntyneiden palvelut


Kommentit

30.3.2012 23:47  jarmo saustamo

Vanhuspalvelulaki on tervetullut laki, vaikka ei vastaavaa lakia ole muualla Euroopassa . Suomi on asiassa edelläkävijä ja laki on kunniaksi maallemme .

Maria on oikealla asialla ja ansaitsee suurkiitokset asian eteenpäin viemisessä .

19.4.2012 16:50  Mies hoitaja

Hyvin huijasit kansaa, henkilökunta määrä tulee lakiin. Eipä tullut!!!
Isot hoivayhtiöt piilottavat hallinnon ihmisiä muka hoitotyöhön. Oletko ikänä käynyt katsomassa palvelutalossa tai vanhainkodissa?
Vanhus pääsee kerran viikossa suihkuun.
Palvelu asuntoihin yli 100 ihmisen jonoja kaupungeissa.
Kaupungit ostavat hyviltä pieniltä yhdistyksiltä palveluita jotka eivät tavoittele voittoa. Palkat nousi noin 2% mutta kaupungit eivät nosta kk maksua, joten säästöjä taas tehdään.hoitajien selkänahasta. Jyväskylässä alle 7 päivän saikkuihin ei saa ottaa sijaista.
Kyllä Suomen vanhusten hoidossa on parantamista.

12.4.2012 19:23  Sirpa Hakala

TOIVON TODELLA, ETTÄ TÄMÄ LAKI MYÖS TOTEUTUU, EIKÄ JÄÄ VAIN PAPERIKSI MUIDEN HIENOJEN SUUNNITELMIEN JOUKKOON! RAHAA SIIHEN TARVITAAN, MISTÄ?

15.4.2012 6:07  vihainen omaishoitaja

Miksi kunnat noudattaisivat vahuspalvelulakia kun eivät noudata potilaslakia tai sosiaali- ja terveysministeriön asetusta potilasasiakirjoen kirjaamisestakaan ?

Miten vahus tai omainen/omaishoitaja voi vaatia lain noudattamista kun oikeusturvakeinot ovat tehottomia ja jälkikäteisiä ?

Valviran huomautuksillakaan ei tunnu olevan mitään merkitystä kuntapolitiikan päätöksen teossa.

Ajajantaiset ja tehokkaat oikeusturvakeinot potilaille ja ilmoitusvelvollisuus ja sanktio hoidon laiminlyömisestä.

Turha odottaa kunnilta lain noudattamista jos sen noudattamattajättämisestä ei seuraa mitään.

Kuntapäättäjien vastuu säästöistä joita he vaativat olemattoman tietotaidon pohjalta terveydenhuollolta, realisoiduttava jotenkin.

Milloin kuntayhtymän hallituksessa istuva säälimättömiä säästöpäätöksiä tekevä kuntapoliitikko vastaa tekemistään päätöksitä ?

Viime laman aikana pankkien hallituksissa istuvat maallikkojäset/luottamushenkilöt joutuivat vastuuseen pankkien tappiosta.

Nyt on kuntien terveydenhuollosta vastaavien luottamushenkilöiden vuoro kantaa vastuu.

15.4.2012 6:20  just justice

jarmo saustamo:"Vanhuspalvelulaki on tervetullut laki, vaikka ei vastaavaa lakia ole muualla Euroopassa . Suomi on asiassa edelläkävijä ja laki on kunniaksi maallemme ."

Varsinainen neropatti tämä jarmo saustamo: Vastaavaa lakia ei ole muualla euroopassa siksi että siellä on moraali ja etiikka niin paljon paremmassa hapessa ettei vahuksien suojaksi tarvitse erillistä lakia laatia.

Seuraavaksi varmaan tulee potilaiden kidutuksen kieltävä laki josta ollaan onnellisia ja ylpeitä

19.4.2012 19:07  Mummu

Olemme hyvin pettyneitä me ikäihmiset! Ollessasi oppositiossa, olit aina äänessä juuri henkilömääristä. Olet pettänyt meidät!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

20.4.2012 9:13  vastausta odottava

Ystävällisesti toivon, että kertoisitte arvon ministeri Maria Guzenina-Richardson miten käytännössä toimitaan, kun yksityisessä palvelutalossa hoidetaan vaikeasti dementoituneita asukkaita kahdella hoitajalla ja hoidettavia on 20, joista osa täysin vuoteeseen autettavia.

Esim. iltaisin on vain kaksi hoitajaa ja on annettava lääkkeet, joka on joillekin tosi haastavaa, vaihdettava vaipat melkein jokaiselle, iltapesut tehtävä, riisuttava ja puettava yövaatteisiin jokainen asukas, iltapala annettava, autettava syöttämisessä ja juottamisessa. Ohjattava asukkaat omiin huoneisiinsa. Haettava kenties osaston toisesta päästä eksynyt asukas. Asukkaiden koteja siis 20, joissa pidettävä yllä siisteyttä. Siinä sivussa etsittävä kadonneita tavaroita, vastattava omaisten kyseilyihin, jotka saattavat olla paikan päällä kysymyksineen. Huolehdittava asuntojen siisteydestä ja tehtävä raportoinnit.

Kyseessä yksityinen palvelutalo Itä-Helsingissä, johon kunta siirtää dementoituneita ja kunta maksaa jokaisesta potilaasta n. 4000? palvelutalolle hoitomaksua kuussa.

Vanhusten hoitaminen on työtä, jolloin sanahelinä ei auta yhtään, tarvitaan tekijöitä. Tarvitaan ihmisiä auttamaan avuttomia muiden äitejä ja isiä tai lapsettomia iäkkäitä naisia ja miehiä. Ihmisarvoisen vanhuuden on jokainen ansainnut sairaudestaan huolimatta.

Pyydän ystävällisesti, että kerrotte miten tämä käytännössä toteutetaan kahdella hoitajalla ja perustelette sen, ettei lisätyövoima auta tilannetta yhtään? Johtajan mielestä hoitajia on riittävästi.

20.4.2012 12:19  Ritva mummi

Kyllä on noloa olla demari, jälleen kerran ! Olen vanhan liiton demari ja silloin aikoinaan on tehty vanhainkodit, palvelutalot ja hoivapalveluja kehitetty. Mutta pian tuli eteen tämä henkilöstömitoitus. Vanhuksien määrä vain lisääntyy vuosi vuodelta. Lupasit viime vaalikaudella, oppositiossa, ja vaalien alla , että henkilöstömitoituksen saaminen vanhuslakiin on sydämmesi asia, mutta eipä ollutkaan. Asetukset eivät ole pakottavia, tiedät sen itsekin turha sellaista on esittää muka perälautana. Sano suoraan miksi sitä et sinne lakiin saanut sitä laittaa, kuka esti ja miksi. Jos olisit sanasi mittainen laittaisit ministeriytesi tai henkilöstönmitoituksen saaminen lakiin vastakkain.

21.4.2012 1:25  Merisalo

Huijari!!!

24.4.2012 9:40  Kirsi Lehtinen

Tuntuu todella pahalta, kun hoitohenkilökunta ei voi pitää lupauksiaan vanhuksille. Olemme luvanneet heille hyvää hoitoa ja huolenpitoa saadessamme heidät asiakkaaksi/asukkaaksi. Nyt sitten ministeri petti lupauksensa äänestäjille ja samalla pakotti meidät pettämään vanhuksille antamamme lupaukset. Mitkään suositukset eivät tule takaamaan riittävän hyvän hoidon ja huolenpidon saantia. Nyt olisi ministerin aika miettiä aikaansaannoksiaan ja samalla pohdiskella, että tulisikohan meidän hallituksemmekin toimeen vähemmällä ministeri määrällä.

24.4.2012 12:49  Malla Meronen

Nyt olisi päättäjien KORKEA aika järjestää hoitohenkilöstön koulutus riittävälle ja järkevälle tasolle!!!
Mitä hyötyä on puhua ja lupailla otettavaksi käyttöön hoitohenkilökunnan henkilöstömitoituksia, kun niitä koulutettuja hoitajia ei vain Suomen maassa ole! Mistä peruspalveluministeri aikoo nämä mahdollisen henkilöstömitoituksen vaatimat koulutetut hoitajat taikoa?
Kannattaa katsoa Työhallinnon työ-ja elinkeinotoimiston sivuilta vapaina olevia terveyden-ja sosiaalihuollon työpaikkoja: esim. Uusimaa 973 paikkaa, Keski-Suomi 138 paikkaa, Varsinais-Suomi 243 paikkaa, Etelä-Savo 100 paikkaa ja Lappi 110 paikkaa. Tämä on vain pieni otanta maamme vapaista työpaikoista, mutta antaa osviittaa siitä, että Suomessa on HUUTAVA hoitajapula! Tulevaisuus näyttää vielä synkemmältä kun suuret ikäluokat eläköityvät näinä lähivuosina. Samalla katoaa etenkin vanhusten hoidosta sitä "vanhan kansan" hoitaja-ainesta, jolla on aina ollut korkea työmoraali ja oikeanlainen kutsumus hoitajan ammattiin. Tällaista vanhusten huollon lakia ei tarvittaisi, jos Suomessa arvostettaisi näitä ammattilaisia ja annettaisi heidän työskennellä normaaleja työaikoja ilman jatkuvaa "melskettä" mediassa siitä, miten huonolla tolalla vanhusten huolto on. Moite kohdistuu liikaa hoitoalan työntekijöihin, vaikka he yrittävät hoitaa tehtävänsä hyvin. Monenkaan pää eikä kroppa kestä sitä ylitöiden ja vajaalla miehityksellä tehtävän työn määrää. Moite pitää kohdistaa oikeaan osoitteeseen, eli päättäjiin. Tarvitaan tekoja, eikä lupauksia!!!
Tämän päivän Iltalehdestä näkee, että vangeilla on paremmat oltavat kuin monella vanhuksella näissä kilpailutettujen pörssiyhtiöiden ylläpitämissä vanhusten parakeissa. Vangeilla on yhden hengen huoneet, kuntosalit ja omat WC:t! Vangit kuitenkin kärsivät rangaistusta rikoksistaan. Mistä meidän kunnioitettavia, veronsa maksavia vanhuksiamme rangaistaan?? Pois käytöstä rahaa ja paljon työtä vaativat kilpailutukset ja turhat byrokratian kuviot! Hyvän vanhusten hoidon järjestäminen kuntien vastuulla ja valtiovallan vastuulla rittävän koulutuksen järjestäminen, niin että hyvä hoito edes VOISI toteutua.

25.4.2012 13:47  Olli Purakainen

Hienoa työtä Marialta tämän asian suhteen ja tosiaan ansaitset kyllä tunnustuksen hyvin tehdystä duunista!!

25.4.2012 15:53  Mummeli kauhuissaan

Ja, että mistä hyvästä työstä?

28.4.2012 8:16  Hoitaja

Olen työskennellyt 25-vuotta vanhustyössä ja voin sanoa, että tämä vanhuspalvelulaki tälläisena esityksenä on ihan yhtä tyhjän kanssa. Käsipareja ja ammattitaitoa vanhustyöhön tarvitaan.

29.4.2012 15:50  Anja Lehtonen

Hyvä Maria!
Kaikella kunnioituksella laki esityksen tekijöitä kohtaan, jotka ovat "vanhan hyvän työmoraalin" työntekijöitä.
Sinä olet äidin maidossa imenyt kunnioituksen vanhempia ihmisiä kohtaan, joten on varmasti vaikeaa olla heidän mielipiteitään vastustamassa.
Voin kuntenkin kertoa, että jos vähimmäis henkilöstön määrää olevaa pykälää ei ole kirjattu lakiin, nin mikään ei nykyisestä muutu.
Nyky sukupolvi ei työ ajoista ole yhtä jyrkkä kuin laki esityksen tekijät, he menevät sieltä alta mistä aita on matalin. Ollaan poissa työstä ja sijaisia ei saa otttaa ja sitten kärsivät vanhukset.
Vain henkilöstö määrää koskeva pykälä laissa voi taata vanhuksille "hyvän" hoidon, koska ....????
Missään ei ole sitä "hyvää" hoitoa määritelty, joten siinäkin on tekemistä, miten se toteutetaan, että tee se toiselle, mitä toivoisit itsellesti tehtävän.
HERKÄLLÄ KORVALLA KUUNTELEN MITEN VASTAAT MARIA!

4.5.2012 0:50  Pate

HYVÄ MARIA!

Minne jäi hoitohenkilökuntaa koskeva vähimmäis henkilöstö määrää oleva pykälä? Jos henkilökuntaa on vähän niin vanhustenhoito ei ole sitä mitä hoitajat haluaisivat sen olevan nykypäivänä..

7.5.2012 18:39  pekka kanniainen

neiti ministeri,tervetuloa kuivittamaan ja pukemaan 11 asiakasta YKSIN reilu tunnissa aamiaiselle jos vuorot on mitä on,haloo,herää jo ja heitä tuo lupailu ja diipa daapa kieli pois.

8.5.2012 23:45  ??a

häh

9.5.2012 9:09  Pate

MARIA,

Niin oletko käynyt missään vanhainkodissa tai palvelutalossa katsomassa millaista on työ em. ?
Tai sitten ollut osana työyhteisöä ja saanut kenttäkokemusta vanhustenhoidosta kun pitää saada asiakkaita aamupalalle määrätyssä ajassa ?

9.5.2012 12:50  patelle

sitähän työtä tässä tehdään ja kaikenmaailman patet,ettekö te uskalla tulla oikeilla nimillä esiin?...ps.tänään oli iisi aamu ja kuunteleks sie pate hyvä nuita guzeninan "lupauksia" ikinä esim. tv:n välityksellä,joku eduskunnan kyselytuntintien kuuntelu hyvä aloittaa,vaikkein politiikka niin sinua kiinnostaskaan,mutta jos ymmärrät jotaki Marian jorinoista niin lähetä hyvämies mulle suomennettu versio...


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini